///Kallelse till årsstämma i Pagero AB (publ)
 • PAGERO_logo-800x380

Kallelse till årsstämma i Pagero AB (publ)

2018-09-21T11:05:14+00:00maj 17th, 2017|Nyheter|

Aktieägarna i Pagero AB (publ), 556581-4695, kallas härmed till årsstämma den 14 juni 2017 kl. 16.30 på bolagets kontor på Västra Hamngatan 1 i Göteborg.

Berättigad att deltaga på stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken torsdagen den 8 juni 2017.
 • dels ha anmält sig hos bolaget under adress Box 11006, 404 21 Göteborg, per e-post till pierre.wahlgren@pagero.com eller per telefon 031-730 88 00 senast måndagen den 12 juni 2017 kl 12.00. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom senast måndagen den 12 juni 2017 kl 12.00.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 8 juni 2017. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (se länk nedan) och hos bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 7. Beslut i fråga om
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c ) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

7b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt balansräkning
Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på ovan angiven adress, att: ”Årsstämma 2017”.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående punkter, och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, adress enligt ovan, minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av nämnda handlingar kommer även att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2017
Styrelsen, Pagero AB (publ)

Fullmaktsformulär

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok