Tilläggstjänster

///Tilläggstjänster
Tilläggstjänster 2017-10-12T10:28:51+00:00

Tilläggstjänster

Vi erbjuder ett stort utbud av mervärdestjänster som enkelt kan läggas till för att anpassa din tjänst till just ditt företags behov. Välj det som passar dig nedan:

Jag vill bli kontaktad

Samla ditt flöde till en och samma kanal

Vi erbjuder tjänsterna PDF-faktura via e-post, extern print och Pagero Data Capture för att våra kunder så snabbt som möjligt skall kunna samla hela sitt fakturaflöde i en och samma kanal, oavsett motpartens möjlighet att skicka eller ta emot e-fakturor. Du kan även hantera e-påminnelser via Pagero Online.

100% utgående e-flöde med PDF-faktura via e-post och extern print

Du skapar dina fakturor som vanligt i ekonomi- eller affärssystemet och skickar dem till Pagero Online. Där sorteras fakturorna automatiskt beroende på om mottagaren kan ta emot e-fakturor eller inte. Mottagare som kan ta emot fakturor elektroniskt får e-fakturorna direkt via Pagero Online i önskat format. Övriga fakturor skickas automatiskt som PDF till mottagarens fördefinierade e-postkonto om det finns ett sådant. Annars skrivs fakturan ut, kuverteras och postas till mottagaren via vår printpartner.

I tjänsten extern print finns dessutom en smart sökfunktion som aktivt bevakar dina kunder och meddelar dig om någon av dem kan ta emot e-fakturor. På så sätt hjälper vi dig att så snabbt som möjligt öka ditt e-flöde och därmed maximera nyttan av din investering!

100% inkommande e-flöde med Pagero Data Capture

Med Pagero Data Capture kan du ta emot alla företagets fakturor elektroniskt till ditt affärssystem via Pagero Online. Elektroniska fakturor skickas till dig direkt från avsändaren. Andra fakturor skickas via e-post till Pagero som tolkar och omvandlar informationen till elektronisk data och sedan levererar den till dig.

Med Pagero Data Capture behöver du inte använda interna resurser för datafångst, vilket sparar tid och pengar. Minskad intern administration leder också till förbättrat kassaflöde tack vare kortade kredittider.

Mer information kan tolkas med Pagero Data Capture än med traditionella OCR-scanningslösningar, eftersom informationen tolkas inte bara på huvudnivå utan också på radnivå. Förbättrad datakvalitet ger företaget bättre underlag för analys och beslutsfattande.

I tjänsten finns en smart sökfunktion som aktivt bevakar dina affärspartners och meddelar dig om någon av dem kan skicka fakturor elektroniskt. På så sätt hjälper vi dig att så snabbt som möjligt öka ditt e-flöde och därmed maximera nyttan av din investering!

115% e-flöde med e-påminnelser

Undersökningar visar att ca 15% av ett företags fakturor kräver påminnelser. Även om du skickar 100% av dina e-fakturor via Pagero Online idag kan du alltså öka ditt e-flöde ytterligare! Du skapar påminnelsen i ditt ekonomisystem precis som vanligt. Därefter skickar du den till Pagero Online som tolkar och levererar den till mottagaren i önskat format. Kan mottagaren inte ta emot e-påminnelser kan den även levereras i PDF via e-post eller som en papperspåminnelse. Sorteringen sker automatiskt i Pagero Online. Inkommande påminnelser tas emot på samma sätt som du tar emot e-fakturor via Pagero Online.

Minimera manuell felhantering

Även om du skickar eller tar emot dina fakturor elektroniskt kan du behöva hantera underlagen manuellt, beroende på att innehållet inte uppfyller dina eller mottagarens krav. Med våra tjänster validering och berikning kan du minimera den manuella felhanteringen och därmed uppnå maximal automatisering av dina flöden.

Validering ger dig rätt innehåll i de e-fakturor du tar emot

Använder du dig av ett affärssystem eller workflow med krav på innehållet i fakturorna kan du behöva lägga mycket tid på manuell korrigering av de inkommande fakturor som inte uppfyller kraven.

Med vår tjänst validering slipper du detta merarbete. Vi skapar ett regelverk med de krav som dina inkommande fakturor måste uppfylla. Varje gång en faktura skickas till dig via Pagero Online kontrolleras innehållet automatiskt. Om fakturan inte uppfyller kraven skickas den inte vidare till dig. Dessutom skickas ett mail till avsändaren med information om att fakturan inte är korrekt samt vad som behöver ändras innan den kan skickas på nytt.

Vi kan validera både att information finns med och innehållet i informationen. En vanlig validering vi utför är att kontrollera att en viss referens finns med i fakturan. Saknas referensen stoppas fakturan och skickas tillbaka till mottagaren. Vi kan även kontrollera innehållet i en referens, exempelvis att den består av fem bokstäver. Om inte returneras den till avsändaren. Inköpsordernummer är en annan vanlig uppgift som vi validerar. Det finns stora möjligheter att skapa kundspecifika valideringsregler.

Berikning ger dig rätt innehåll i de e-fakturor du skickar

Kanske har du en e-fakturamottagare som kräver viss information i fakturorna du skickar, men som ditt system inte klarar av att hantera? Kanske innebär detta mycket merarbete för dig, eller så kan du inte alls skicka e-fakturor till mottagaren?

Då är vår tjänst berikning perfekt för dig! Du skapar och skickar dina e-fakturor till Pagero Online som vanligt. I Pagero Online berikas fakturorna med den information som krävs och skickas därefter vidare till mottagaren.

Vi kan både lägga till, byta ut och flytta information i dina fakturor. Det finns till exempel mottagare som kräver att en referens skall kortas eller vara placerad på en viss plats i fakturan för att den skall kunna hanteras i deras workflow. Då kan vi automatiskt korta informationen och flytta den till rätt position.

Vissa affärssystem använder sig av momssatser. Exempelvis kan momssatsen 25% ha momskod M1 i affärssystemet. Saknas denna information stannar fakturan med felkod i affärssystemet och måste hanteras manuellt innan den kan process vidare i flödet. Vi kan utifrån momssatsen berika med korrekt momskod och lägga den på rätt ställe i fakturafilen.

Några andra exempel på berikningar vi kan utföra är att lägga till leverantörs-ID, momsspecifikation på ett belopp, bolagskod, växlingskurs eller byta ut organisationsnummer mot ett leverantörs-ID. Det finns mycket stora möjligheter att lägga upp kundspecifika berikningar.

Alla berikningsregler finns tillgängliga för kunden i Pagero Online och behöriga personer kan själva administrera reglerna. Vi kan även berika fakturor för mottagare så att de får in exakt den information som passar deras system.

Uppfyll revisorns krav

Med våra tjänster e-arkiv, digital signatur och utökade rapporter kan du vara säker på att du uppfyller alla de krav som ställs vid revision av din verksamhet.

E-arkiv ger dig tillgång till alla fakturor i rätt format så länge de behövs

Alla de fakturor och tillhörande bilagor ett företag hanterar i Pagero Online finns tillgängliga i 90 dagar som standard. Använder du vår e-arkivtjänst finns de tillgängliga så länge som krävs enligt gällande bokföringsregler, både i Sverige och internationellt.

Dessutom sparas fakturorna i både utställarens och mottagarens format samt i en läsbar PDF. Du kan därmed känna dig trygg med att du har tillgång till underlaget i originalformat, vilket krävs vid revision. Olika regler gäller i olika länder, och genom att vi sparar fakturan i alla format kan du vara säker på att du har tillgång till det dokument som anses vara originalet i varje enskilt land.

Med Pagero e-arkiv får du alla dina fakturor samlade på ett och samma ställe, vilket minskar behovet av att leta i olika system eller pärmar efter korsreferenser för att i efterhand säkerställa transaktionens äkthet. E-arkiv är även ett användbart verktyg för att snabbt och enkelt söka efter enskilda e-fakturor och få en bra överblick över företagets e-fakturahistorik.

Du kan få tillgång till ditt arkiv på olika sätt, beroende på just ditt företags behov. Alla våra kunder har tillgång till arkivet via Pagero Online. Det finns även möjlighet att exportera ut arkivinformation till en excelfil och vi kan skicka de arkiverade dokumenten till dig via en säker anslutning.

Vårt arkiv uppfyller gällande momsregler i alla länder i Europa. Vi säkerställer också att de arkiverade dokumenten inte kan ändras i efterhand. Vi uppfyller även de krav som gäller i Italien och Ungern avseende tidsstämpling (preservation signature) av arkiverade dokument.

Läs mer

Digital signatur för vattentätt e-arkiv och fakturering till andra länder

En digital signatur används för att säkerställa äktheten hos ett elektroniskt dokument. I Sverige finns idag inga lagkrav på digital signatur av e-fakturor, men det är vanligt i de flesta andra länder inom EU.

Genom att använda vår tjänst digital signatur har du ett mycket gott underlag för att din revisor skall kunna bedöma att de fakturor du har hanterat är äkta.

Dessutom är tjänsten mycket användbar för företag som skickar fakturor till eller från länder som kräver digital signatur. Signeringen görs i Pagero Online och du behöver inte tänka på vilken signatur som skall användas för ett visst land, det väljs automatiskt i Pagero Online.

Utökade rapporter för god överblick över dina flöden

Kanske vill du ha regelbundna sammanställningar av vad som skett i ert användarkonto för att få ökad överblick och kontroll? Eller har du varit med om att revisorn, chefen eller någon annan som inte har tillgång till företagets affärssystem vill ha information om företagets fakturahantering? Har du fått lägga tid på att ställa samman material för detta ändamål och skulle gärna slippa arbetet? Då är vår tjänst utökade rapporter perfekt för dig.

Tjänsten ger dig möjlighet att ta emot rapporter med information om det som har skett i användarkontot i Pagero Online. Innehållet och formatet kan skräddarsys efter företagets specifika behov och skickas automatiskt till utvalda personers e-postkonton med förutbestämda tidsintervall. Exempel på information som kan sammanställas är fakturavolym och fakturabelopp samt när och hur fakturorna skickats eller tagits emot. Av säkerhetsskäl finns även möjlighet att endast få en e-postnotifiering om att rapporten finns tillgänglig att hämta.

Hantera flera bolag eller en koncernstruktur

Våra tjänster flerbolagsstöd och e-netting förenklar och effektiviserar administrationen för ett företag eller en organisation med flera legala enheter.

Flerbolagsstöd för enkel administration av koncerner

Har du behov av att hantera flera dotterbolag eller legala enheter? Kanske arbetar du för en servicebyrå och behöver administrera flera av era kunders e-fakturakonton? Då skall du använda tjänsten flerbolagsstöd!

Med flerbolagsstöd kan du hantera flera bolag med en och samma användarprofil. Du växlar enkelt mellan bolagen via en rullgardinsmeny i Pagero Online.

Det finns möjlighet att sätta upp ett regelverk som styr vilka bolag en viss användare har behörighet att hantera.

E-netting hjälper dig att rationalisera hanteringen av interna fakturor

Netting används för att rationalisera hanteringen av interna fakturor inom koncerner, kommuner och organisationer med dotterbolag eller olika enheter. Interna fordringar och skulder regleras regelbundet till ett nettobelopp via ett så kallat nettingcenter.

Med Pageros tjänst e-netting hanteras alla eller delar av de interna e-fakturorna via Pagero Online, där avräkning sker automatiskt och kan kontrolleras i realtid. Dessutom finns möjlighet till avstämning mellan leverantörs- och kundreskontror.

Vår tjänst e-netting är ett effektivt verktyg för kontroll och planering av kassaflödet. Den uppbundna likviditeten kan minskas samtidigt som administrationen förenklas väsentligt.

Tjänsten är enkel att implementera och använda oavsett vilket affärssystem som används och det är enkelt att lägga till nya enheter eller dotterbolag. Det finns även stöd för hantering av valutaväxling för koncerner med internationell verksamhet.

Skicka e-fakturor till privatkunder

Vi erbjuder tjänster för att skicka e-fakturor till privatkunder via Pagero Online. På så sätt kan våra kunder samla sina utgående B2B-, B2G- och B2C-fakturaflöden i en och samma kanal och ytterligare effektivisera sin fakturahantering. Dessutom vill många konsumenter gärna ta emot e-fakturor, så det är ofta en uppskattad tjänst för företag att kunna erbjuda sina privatkunder.

Du skapar dina fakturor i ditt ekonomi- eller affärssystem precis som vanligt och skickar dem därefter till mottagarna via Pagero Online. Från Pagero Online skickas fakturorna vidare till rätt mottagare via en av tre kanaler: på posten, via Internetbanken eller via en app som heter Beam. Dina privatkunder väljer själva den kanal som passar dem bäst. Du behöver inte fundera över vilket val de har gjort, sorteringen sköts automatiskt i Pagero Online.

Läs mer

Jag vill bli kontaktad