//Accurate spend management
Accurate spend management2018-09-04T13:23:12+00:00

Accurate spend management

Ta kontroll över företagets inköp

Pageros tjänst Accurate Spend Management ger inköpare, controllers och CFO:er ett kraftfullt verktyg för att ta kontroll över företagets inköp.

Överblick över inköpen med Pagero ASM

Med Pagero ASM lagras och indexeras* all information på huvud- och radnivå i de fakturor som hanteras i Pagero Online. Informationen kan därefter hämtas för vidare analys. Pagero ASM hjälper till att identifiera följande:

*Indexeringen sker så fort fakturorna når Pagero Online och informationen om inköpen finns därmed tillgänglig i realtid.

  • Inköpsmönster och förändringar över tiden
  • Vilka varor och tjänster som köps in
  • Från vilka leverantörer inköpen görs
  • Vilka varor och tjänster som köps utanför avtal
  • Vilka leverantörer företaget inte har avtal med
  • Om fakturerade priser stämmer överens med det som avtalats
  • Nya avtalsmöjligheter
  • Rutiner som kan förbättras

Dashboards och rapporter för vidare analys

Aggregerad och kategoriserad information visualiseras i dashboards för snabb överblick över företagets inköp. Detaljerad information kan exporteras till Excel till ansvariga personer för vidare analys och beslutsfattande.

Tillgång till komplett och överskådlig information möjliggör bättre analyser och välgrundade beslut kring hur företagets inköp kan förbättras.

Effektiva inköp hjälper företag att spara tid och pengar och stärker relationen med företagets leverantörer. Informationen kan också användas för att göra kassaflödesprognoser.

Agera snabbt på avvikelser

Pagero ASM är inte bara ett verktyg som i efterhand ger tillgång till information om företagens inköp. I tjänsten finns en valideringsfunktion som gör det möjligt att löpande få information om priser som avviker från det som avtalats.

Valideringsfunktionen kontrollerar priserna på inkommande fakturor i förhållande till gällande avtal. Fakturor som avviker från vad som avtalats flaggas och ansvarig person kan därefter vidta den åtgärd som krävs. Antingen skicka tillbaka fakturan till leverantören med information om vad som behöver justeras, eller acceptera den för betalning om det finns skäl för det.

Avvikelser från gällande avtal kan därmed påtalas och justeras tidigt i flödet, vilket sparar företaget både tid och pengar.

Pris- och artikeldatabas

I Pagero ASM finns också möjlighet att ladda upp information om priser och artiklar. Vid behovs finns även möjlighet att skapa en koppling via API till företagets egen pris- och artikeldatabas.

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS

Mer om vårt erbjudande

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok